About


Mia Aspdahl is an international artist from Sweden. She has been known for her art on the social media and quite famous on Instagram.

Mia’s work is based on feelings and life experience and her hard life is reflected in her art. Her painting is based on long experience and training from art school in Sweden and deep study from other artists. She has been part of many local exhibitions. 

Mia like to paint in Acrylic, Cole, pencil, watercolor and digital. Plenty of her work is available as NFT at different NFT marketplaces.

ANNAFI.SE är en kollektion av skapande digital konst och klassisk konst. Det är en roligt aktivitets sida där du kan testa din egen konstnärlighet med hjälp av målarbokformat för vuxna båda lätt och avancerad.

Det kommer Löpande nya projekt.

Back Pack Art är det första projektet som går av stapeln inom några veckor. Det går ut på att köparen sätter det pris på Valfri tavla som hen tycker den är värd.
Köparen har möjlighet att beställa konst med eget motiv. Då arbetar konstnären och Köparen tillsammans för att utforma de motiv som köparen vill ha.

Art: Annafi plattform är fylld med konst aktiviteter och avkoppling. Skratta gråta utbilda dig och gör din röst hörd. Här finns plats att växa. I Classical Art finns hand målade konstverk I akryl på Canvas. Akvarell och penna. I Digital Art, Konsten är hög kvalitets konst I digital form.

Paint Book Målarboken är ett forum för er som älskar att färglägga bilder. Ni väljer vilken ni vill ha. Det finns en modul på plattformen där ni kan antigen skriva ut bilden och måla den. Eller måla den I plattformen. Senare kommer ni att kunna måla tillsammans med mig i Youtube kanal.
Annafi Advance: Här finns avancerade svåra bilder för den som tycker om detaljer. Annafi Basic är lite enklare för er som bara Känner för ett ha lite kul en stund. Att färglägga bilder är bra för kreativiteten avslappning och att få en bredare kunskap om er egen förmåga att växa som konstnärer.
Posters För er som älskar posters kommer detta forum. Här beställer du snabbt och enkelt vilken posterbild du vill ha och betalar med swish/Paypall.

Blogg: Här finns poesi livskriser sorg och glädje.

Random Thoughts: På detta forum kommer det att finnas möjlighet att skicka in tankar och funderingar som ni vill att andra ska läsa.

Jewelry: Vi har ett forum för smycken. Det är en speciell känsla att köpa eller få ett smycke. Jag har en kollektion som är väldigt vacker och speciell. Det är smycken både till fest och till vardags. Priserna hos oss är väldigt förmånliga.
Kanske hittar du det perfekta smycket till dig. Smycken är vackra som gåvor att ge bort.

Annafi vill ge dig en helhetsupplevelse. En stund som bara är din. Var med och skapa tidernas första online butik där du som besökare är med och påverkar utvecklingen. Vi ser fram emot att växa tillsammans. Var med och sätt ditt avtryck på framtiden.

Annafi donerar 20 % av intäkterna till välgörenhet. Tillsammans kan vi skapa en bättre värld. Var med och gör skillnad.

Nå oss på: info@annafi.seIn English…..

ANNAFI.SE is a collection of creative digital art and classical art. It’s a fun activity page where you can test your own artistry using coloring book formats for adults both easy and advanced.

There will be ongoing new projects.

Back Pack Art is the first project to be launched in a few weeks. It means that the buyer sets the price of the optional painting that he thinks it is worth. The buyer has the opportunity to order art with his own motive. Then the artist and the Buyer work together to design the motives that the buyer wants.

Art: Annafi platform is filled with art activities and relaxation. Laugh crying educate you and make your voice heard. There is room to grow here. In Classical Art, there are hand-painted works of art in acrylic on Canvas. Watercolor and pencil. In Digital Art, Art is high quality art In digital form.

Paint Book is a forum for you who love to color pictures. You choose which one you want. There is a module on the platform where you can either print the picture and paint it Or paint it In the platform. Later you will be able to paint with me in the Youtube channel.

Annafi Advance: Here are advanced difficult pictures for those who like details. Annafi Basic is a little easier for you who just feel like having a little fun for a while. Coloring pictures is good for creativity, relaxation and gaining a broader knowledge of your own ability to grow as artists.

Posters For those of you who love posters, this forum is coming. Here you can quickly and easily order which poster image you want and pay with swish / Paypall.

Blog: Here are poetry life crises grief and joy.

Random Thoughts: In this forum, there will be an opportunity to post thoughts and reflections that you want others to read.

Jewelry: We have a jewelry forum. It is a special feeling to buy or get a piece of jewelry. I have a collection that is very beautiful and special. It is jewelry both for parties and every day. The prices with us are very favorable. Maybe you will find the perfect piece of jewelry for you. Jewelry is beautiful as gifts to give away.

Annafi wants to give you a holistic experience. A moment that is only yours. Join in creating the first ever online store where you as a visitor are involved and influence the development. We look forward to growing together. Be part of making your mark on the future.

Annafi donates 20% of the profit to charity. Together we can create a better world. Join and make a difference.

Please feel free to reach us at: info@annafi.seOR Contact us directly by the form below